Exercitarea profesiei de medic

Profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile Titlului XII privind exercitarea profesiei de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România – din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină si care sunt:

 • cetateni ai statului roman;
 • cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
 • sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;
 • membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b.,
 • cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;
 • beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de catre unul dintre statele prevazute la lit. b.,
 • cetăţeni ai statelor terţe, titulari ai Cărţii Albastre a UE eliberată în România sau de un alt stat membru al UE.

Titlurile oficiale de calificare în medicină necesare pentru a profesa medicina pe teritoriul Romaniei sunt:

 1. diploma de medic, eliberata de o institutie de invatamant superior medico-farmaceutic acreditata din Romania;
 2. certificatul de medic specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii Publice;
 3. diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, eliberate conform normelor Uniunii Europene de statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana;
 4. diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, dobandite intr-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre prevazute la lit. c ori echivalate in Romania.

In scopul asigurarii in orice imprejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la baza exercitarii sale independenta si libertatea profesionala a medicului, precum si dreptul de decizie asupra hotararilor cu caracter medical.

Este nedemn de a exercita profesia de medic:

 • medicul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • medicul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită, prin hotărâre judecătorească sau disciplinară

Exercitarea profesiei de medic este incompatibilă cu:

 • calitatea de angajat ori colaborator al unităţilor de producţie ori de distribuţie de produse farmaceutice sau materiale sanitare;
 • starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei medicale.

Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România şi dreptul de exerciţiu al profesiei. In termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul este obligat să anunţe colegiul teritorial al cărui membru este.

Profesia de medic, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se exercită numai de către medicii membri ai Colegiului Medicilor din România.

La primirea în rândurile Colegiului, medicul va depune jurământul lui Hipocrate, în formularea modernă adoptată de Asociaţia Medicală Mondială în cadrul Declaraţiei de la Geneva din anul 1975. Exercitarea profesiei de medic se face in baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, vizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul in curs.